Kalkforsøget hos Skee Vandværk

Beskrivelse & Konklusion – Kalkknuserforsøget hos Skee Vandværk :

På Skee Vandværk’s generalforsamling d. 23-2-2022, blev det vedtaget, med markant tilslutning, at vi på værket etablerer central kalkbehandling jf. forsøget, som beskrevet herunder.

I forlængelse af debatten om central kalkbehandling/afkalkning på vandværker, og som følge af en beslutning på generalforsamlingen d. 8. juni 2021 i Skee Vandværk, igangsatte vi et ”kalkknuserforsøg” hos tre udvalgte forbrugere på vores ledningsnet. “Stemningsvideo” med beskrivelse og forklaring v. nyvasket, friseret og pænt påklædt formand her.

Forsøget er gennemført i samarbejde med Amtech AquaMiljø, som er virksomheden bag ”Kalkknuseren”, og som har stillet kalkknusere til rådighed for forsøget. Teknologien fordrer en fastgørelse af en ultralydgiver på forsyningsledningsnettet.

Således er der ikke tale om, at foretage en filtreringsmæssig eller kemisk reduktion af kalkindholdet i vandet, men alene en kalkmolekylemæssig ændring således, at kalken i vandet opnår en mindre tilbøjelighed til, at aflejres som den hårde kalkdannelse, der også kendes som calcit / calciumkarbonat / CaCO3 . Således er teknologien IKKE i direkte kontakt med drikkevandet, og kræver derfor heller ikke særskilt tilladelse, hos den lokale myndighed. Du kan se mere på https://kalkknuser.dk/

Sådan har vi gjort :

VARIGHED : Forsøgsstart primo oktober 2021 –  Afsluttet/status ultimo januar 2022.

HOS FORBRUGERE ;

  • Bente & Ole – omkring køkkenvask, kogekedel og “lidt” kaffekolbe.
  • Skee IS – varmeflade / gennemstrømningsvarmer med el-varmelegeme.
  • LBH – Perlatore, kogekedel og æggegryde – (og lidt bonus).

Hos de valgte ”forsøgsdeltagere”, har vi foretaget en registrering af kalkbelægninger/-aflejringer i en FØR-situation – INDEN afkalkning. Derpå en registrering af den AFKALKEDE situation, og ved forsøgets afslutning, 3,5 måneder senere, en registrering af EFTER-situationen. Dette har afstedkommet en fotoregistrering med tilhørende noter, der på en “tilstræbt bedre formidlingsmæssig form“, kan ses på siderne herunder.

SYN FOR SAGEN – EFTER FORSØGET ;

Hårdheden på vandet fra Skee Vandværk, ligger på ca. 20°dH, som må betegnes som hårdt vand !  (°dH = Deutsche Härte) Alle ultralydgivere / kalkknusere er monteret på jernrør/galv.jernrør – EFTER den lokale mekaniske vandmåler, hos forbrugeren.

Udover gennemførelsen af ovennævnte forsøg, har vi haft kontakt med et andet vandværk i kommunen – Gyrstinge Vandværk – som for få år tilbage, har renoveret vandværket / bygningen samt etableret helt nyt vandbehandlingsanlæg. I den forbindelse blev der også monteret kalkknuser, centralt på værket. De har således delt erfaringer med os, om systemets formåen, styrker og svagheder. De kan konstatere, nogle af de samme forhold som os, dog understreger de – ikke overraskende, at jo længere “ud i ledningsnettet” man kommer, jo mere aftager effekten, specielt når vandet skal passere forskelligt i ventiler og mekaniske-/skovlhjulsvandmålere. Gyrstinge Vandværk har en afstand, på op til 5km fra værket til “yderste” forbruger. I Skee har vi ca. 1-1,5km til “yderste” forbruger. Vi fik her også lejlighed til, at se hvordan, de ifm. igangkøringen, gennemførte en brugerundersøgelse, med overvejende positive tilbagemeldinger. Stor tak til Gyrstinge Vandværk for, at dele erfaringer med os.

Konklusion :

Tydelig effekt ift. calcit vs. aragonit-udfældning.

Stadig udfældning af kalk på varmeflader, men markant nemmere at fjerne mekanisk (syre ikke påkrævet, men kan selvfølgelig benyttes). På stort varmelegeme i gennemstrømningsvandvarmer, ses en meget anderledes kalkudfældning.

Perlatore (og brusehoved, der ikke indgår i forsøget) har stort set ingen aflejringer mere.

Smagen på vandet er upåvirket, hvilket har været forventet, da calciumkoncentrationen med denne behandlingsform, forbliver uændret i vandet.

Der finder STADIG, efter 3,5 måneders drift, en lille calcit-/hård kalkudfældning sted, men umiddelbart i markant mindre omfang, når man lægger de tre forsøgsforløb til grund.

Bonus: Kaffemaskine/-kolbe, (der dog ikke indgår med “fuld fokus” i forsøget) ”brygger” efter 3,5 måned stadig, uden større ”snorkelyde” … Flyderventil i toiletcisterne (ej heller med i forsøget), har med ultralydspåvirkning, modsat ”normalsituationen”, ikke udvist tegn på kalkdannelse/kalkflager i ventilsædet, der får ventilen til ikke, at lukke korrekt … stort fremskridt !

ANBEFALING: Set i lyset af udfaldet af det gennemførte forsøg, tre forskellige steder på vores forsyningsnet, vil vi anbefale den kommende generalforsamling (Onsdag d.23. februar 2022), at vedtage et sådan system monteret på vandværket, som central vandbehandling på Skee Vandværk.


OBS-OBS : Der findes ingen beskrivelser af risiko for følgeskader på installationerne efter idriftsætning, som kendes fra afkalkningsløsninger (med fx. salt/osmose som i opvaskemaskinen).

Der er stor risiko/sandsynlighed for, at den indvendige side af vores ledningsnet, over en periode på et par måneder efter igangkøringen, vil ”slippe” nogle af de aflejringer/belægninger af calcium, jernoxid og mangan, som mange års brug har afstedkommet  => periode med uklarheder on/off i vandet. (Dog kanske ufarligt – Langebjergvej har kendt til et sådan problem i en årrække, specielt ifm. trykstød i ledningsnettet).

Der kan være en udfordring for ultralyd med, at ”passere” mekaniske vandmålere => forsøget/registreringen må fortsætte, når/hvis centralt system monteres, så det kan verificeres, om passagen af forbrugerens vandmåler, har negativ/begrænsende virkning på aragonitdannelsen.

Investering og drift er ”ikke omkostningstung” ift. øvrige metoder, og vil ikke umiddelbart påvirke vores vandpris.

Umiddelbart vil etableringen på værket IKKE, kræve nogen form for ændring/ombygning.

Det vi kender til, ift. sundhed, påvirkninger på installationer etc. findes på ERFA-siden.


Den ”nørdede”om kalkstrukturer :

Den termodynamisk stabile form af CaCO3 under normale forhold er sekskantet β-CaCO3 (mineralet calcit).[9] Andre former kan fremstilles, de tættere (2,83 g / cm3)3orthorhombisk λ-CaCO3  (mineralet aragonit) og sekskantet μ-CaCO3 forekommer som mineralet vaterit.[9] Aragonitformen kan fremstilles ved udfældning ved temperaturer over 85 ° C, vateritformen kan fremstilles ved udfældning ved 60 ° C.[9] Calcit indeholder calciumatomer koordineret af seks iltatomer, i aragonit koordineres de af ni iltatomer.[9]  Vateritstrukturen forstås ikke fuldt ud.[10]

Skee Vandværk