Teknik – Vandmålere – Forsyning

Dit vandværk er ikke kun en bygning & en vandboring, men også en tilhørende teknisk installation til behandling af råvandet, inden en udpumpning af frisk rent drikkevand kan finde sted, til de enkelte forbrugere. Vores råvand hentes ca. 15m under terræn. Vores boring er ca. 32m dyb. Et godt sted, at se mere om et vandværks funktion, er her.

Hele den tekniske enhed, vi kalder vandværket, er placeret på et grundstykke på Stestrupvej 241. Det grundstykke er omfattet af en lovgivning, der blandt andet omfatter definitionen af en beskyttelseszone omkring vandboringen. I Miljøstyrelsens termer er det et Borings-Nært-Beskyttelse-Område (BNBO), som der skal “kæles” ekstra for, til glæde og gavn for sikkerheden & kvaliteten på vores drikkevand. Af den årsag er vandværksgrunden IKKE et sted man henkaster affald eller parkerer motorkøretøjer, der frembyder risiko for spild af kemikalier, der kan skade vandforsyningen. Omfanget og størrelsen, af det beskyttede område omkring vandværket ændrer sig dog juridisk, når udstykningen omkring værket er tilendebragt.

Vi er, ud over vandkvaliteten (se Vandanalyser) også jf. lovgivningen bl.a. forpligtet til, at holde øje med den oppumpede vandmængde (ift. indvindingstilladelsen), ligesom den udpumpede mængde og de enkelte forbrugeres individuelle forbrug. Således holder den ansvarlige for driften af vandværket, et vågent øje med målerne på selve vandværket, og de enkelte forbrugere aflæser hvert år d. 31. december, egen målerstand i målerbrønden på egen matrikel. (Målerstanden/aflæsningen formidles til vandværkets kasserer senest d. 12. januar). Sådan aflæser du din vandmåler.

Hold øje med din vandmåler i løbet af året & undgå dyrt vandspild. Når alle tappesteder, efter målerbrønden er lukket, SKAL måleren “stå stille” ! Vær opmærksom på, at der kan stå vand i bunden af din målerbrønd, på den tid af året, hvor det er mest vådt i vejret.

Målerbrønd og vandmåler er vandværkets ejendom. De to kuglehaner / stop-haner i målerbrønden er interessentens ejendom. Vandmålere skal skiftes med intervaller på 5 år, jf. den gældende lovgivning. Alle vandmålere hos interessenterne i Skee Vandværk I/S, blev skiftet i 2017. Således skal næste udskiftning finde sted senest i 2022.

Målerbrønd & vandmåler & Ansvarsfordeling .

Skee Vandværk’s vandbehandlingsanlæg, kan ses her.

Skee Vandværk’s forsyningsnet / -område kan ses her.

Skee Vandværk’s indvindingsområde & opland / pdf.

Skee Vandværk’s indvindingsområde / Miljøportalen.

En masse om CENTRAL BLØDGØRING af drikkevand.

En teknisk beskrivelse af kildeplads, indvinding, mængder & dybder kan ses her, ligesom de specifikke oplysninger om vores boring/boringsrapporten.

Ringsted Kommune fik i April 2019 foretaget en “Behovsanalyse for indsatsområder overfor grundvand” i kommunen. Analysen blev udført af Rambøll for Ringsted Kommune.

I Ringsted ligger der en kommuneplan, der også omfatter vores grundvand/drikkevand. Den del af kommuneplan 2021-2033, der omhandler grundvand og drikkevand, kan ses her.

Hvad er grundvand : Beskrivelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ringsted Kommune har også en rigtig god side, der omhandler vores grundvand & drikkevand. Den kan du se her.

Pejling af grundvandsstanden i vores boring : Pr. maj 2022

På Skee Vandværk har vi “historisk“, ved pejling, kunne konstatere følgende koter på grundvandspejlet ift. terræn ; 1966 : -14,1m , 1975 : -14,7m , 2008 : -14,05m , 2020 : maj -14,55 & nov -15,12 , 2021 : feb -14,89 , maj – 14,74 , august – 15,03 , november – 15,23 og 2022: feb -14,70 , maj -14,56 , med andre ord, en meget stabil tilstand.

OBS-OBS : Vær opmærksom på, at der på Ringsted Kommunes hjemmeside, hvor de enkelte lokale vandværker er beskrevet, også er en beskrivelse af Skee Vandværk. Denne registrering og beskrivelse er ikke korrekt opdateret, og er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Kommunen er gjort opmærksom på dette, og har beklaget den fejlagtige information. Dette vil blive rettet hurtigst muligt, har forvaltningen oplyst.