Vedtægter

Vedtægter for Skee Vandværk I/S :

Gældende vedtægter af 27. marts 2019, for I/S Skee Vandværk.

§1  NAVN & FORMÅL

Selskabet, der er stiftet i marts 1915, er et interessentselskab, hvis navn er I/S SKEE VANDVÆRK.

Dets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med vand til lavest mulige produktionspris, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelig henlæggelse til vedligehold og nye investeringer.

§2 MEDLEMMER

Interessentselskabets medlemmer er grundejere, som har betalt tilslutningsafgift eller personer, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet, og de har derfor ret til at blive forsynet med vand.

§3 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Bestyrelsen er bemyndiget til, at optage lån på interessentselskabets vegne. For lån, som interessentselskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte interessenter, efter at det har vist sig umuligt, at opnå dækning hos interessentselskabet. Sekundært hæfter interessenterne ligeligt.

Enhver interessent er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger, eller på anden måde afstår sin ejendom, er vedkommende (ved dødsfald, boet) forpligtiget til at sørge for, at den nye ejer, ved at underskrive og indsende en ejerskifteformular, overtager sælgers/boets forpligtelser overfor selskabet.

Selskabet kan betinge sig, at den nye ejer betaler samtlige af den tidligere ejers restancer for vandafgifter mv., også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§4 LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (Eksterne købere)

Enkelte ejendomme eller institutioner, der som følge af deres opbygning/struktur eller ifølge særlige omstændigheder ikke kan være interessenter, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og ledningsnettets kapacitet tillader det.

§5 FORSYNINGSANLÆGGET

Interessentselskabet anlægger hoved- og fordelingsledninger etc. Interessentselskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, også til de dele af forsyningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse af hovedledninger påhviler interessentselskabet. Det regnes for hovedledning indtil 1 m indenfor den pågældende forbrugers grund. Interessentselskabet ejer målerbrønd og vandmåler. Forbrugeren/interessenten ejer og vedligeholder kuglehanerne i målerbrønden.

§6 LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND

Interessentselskabet er berettiget til at føre ledninger over interessenternes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende interessent mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler interessentselskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt.

Interessentselskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det vise sig formålstjenligt for en interessent at føre sin stikledning over en anden interessents grund, er denne forpligtiget til at tåle dette. Hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation, alt for den interesseredes regning.

§7 INDSKRÆNKNINGER I VANDLEVERANCEN

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning, og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Hverken interessenter eller brugere, der aftager vand ifølge § 4, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Videresalg f.eks. til campingpladser og lignende må kun finde sted med bestyrelsens samtykke. Bevidst vandspild er forbudt. Utilsigtet vandspild skal meldes til vandværket, så snart det konstateres.

§8 UDTRÆDELSE AF SELSKABET

En interessent kan udtræde af selskabet, når dennes stikledning afmonteres ved fordelings-ledningen, og når interessenten har indbetalt sin andel af en evt. gæld i vandværket, til interessentselskabet. Den udtrædende har intet krav på andele i selskabets aktiver, ej heller den i sin tid indbetalte tilslutningsafgift.

§9 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 10 dages varsel via relevant medie eller ved direkte kontakt.

Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 3 dage forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra interessenterne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer. Hvert år afgår én revisor, første gang efter lodtrækning. Revisorer kan genvælges. Ingen interessent under 65 år kan nægte at modtage valg til bestyrelsen eller som revisor, men en interessent kan fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 10 interessenter til bestyrelsen fremsætter forlangende herom, ledsaget af skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes ved indkaldelsen, via relevant medie eller ved direkte kontakt.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsen.

§10 STEMMERET OG AFSTEMNINGER

Ingen interessenter har mere end én stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen interessent kan repræsentere mere end i alt 2 stemmer. Enhver interessent kan kræve hemmelig skriftlig afstemning.

Købere i henhold til § 4 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af interessenterne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den ene forudsætning er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte interessenter.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt.

§11 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt interessenterne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan formand og kasserer få dækket deres udgifter til telefon og forsendelse etc. med et mindre honorar, som godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende interessentselskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften opkræves i overensstemmelse med vedtægterne, og den har ligeledes ansvar for regnskabsførelse samt regnskabsaflæggelse efter gældende regler. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved dødsfald eller anden afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående medlems resterende funktionstid.

§12 REGNSKABET

Interessentselskabets regnskabsår følger kalenderåret. Vandafgiften opkræves helårligt forud, og skal være indbetalt til interessentselskabet hvert år senest den 31. marts indenfor den pågældende afgiftsperiode.

Såfremt der fremkommer et overskud jf. gældende regler for regnskabsaflæggelse, kan dette ikke udbetales til interessenterne, med mindre selskabet opløses, jfr. § 13. Overskud må kun akkumuleres med baggrund i reglerne for fremtidige vedligehold og investeringer.

Revision af regnskaberne foretages af de to på generalforsamlingen valgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og formanden.

§13 SELSKABETS OPLØSNING

Interessentselskabet kan ikke opløses, før end al gæld er afviklet. En opløsning af interessentselskabet kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Interessentselskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 og træder i kraft fra denne dato.

Gamle vedtægter af 26. februar 1980, for Interessentselskabet Skee Vandværk.