Opfølgning vedr. PFAS & kommende sprøjteforbud

Drikkevand må fremover ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.  PFOS er det af stofferne, der har været meget omtalt i medierne den seneste tid, pga. anvendelsen i brandskum (Kogræsserlauget i Korsør)   De perfluorerede stoffer har været benyttet til fx, at styrke holdbarheden af papir- og papemballage, til brandskum, til imprægnering af tøj, i lak og maling mv.   Oversigtskort, hvor der er PFAS-mistanke ;   https://www.regioner.dk/media/20061/kort-svg.svg

Det skriver vores forening, FVD ;  https://www.danskevv.dk/nyheder/pfas-forurening-i-soegelyset/

Aftale om sprøjteforbud ;

Det fremgår af en aftale indgået 14. september 2021 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Det skriver vores forening, FVD ;    https://www.danskevv.dk/nyheder/sproejteforbud-paa-visse-offentlige-og-private-arealer/

Legionella & vand – Det skriver vores forening d.17-9-2021

Medierne fyldt med historier om, at rekordmange dør af Legionellabakterier, som kan føres tilbage til varmtvandsinstallationer. Det er vigtigt at skelne mellem koldt vand og varmt vand.
Der er ingen sundhedsrisiko forbundet med at drikke koldt vand fra hanen, når blot man efterlever en enkelt rutine. Lad altid koldtvandshanen løbe et par minutter, når du ikke har brugt vand i en weekend eller længere periode. Hellere lade hanen løbe lidt for længe end lidt for kort tid.
Fra lovgivningen anbefales det, at temperaturen på det kolde vand er under 12 grader, når det når frem til forbrugernes vandhane. Drikkevandet er i gennemsnit mellem 8-10 grader, når det forlader vandværket. Risikoen for at der sker en mindre temperaturstigning på ledningsnettet er højest i sommerperioden, hvor temperaturen i jorden også er på sit højeste.
De mange dødsfald på grund af Legionellasyge kan spores tilbage til varmtvandsbeholdere og vandinstallationer i private boliger, og mange smittetilfælde skyldes brusebadet. I brusebadet indånder man forstøvet vand (aero­soler), som især for svækkede personer kan resultere i smitte med Legionella.

Undgå, at Legionellabakterier formere sig:

  • Hold temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55-60 grader
  • Skyl vandinstallationen igennem et par gange om ugen

Sikre at rør til koldt og varmt vand ikke er placeret så tæt på hinanden, at temperaturen i rørene påvirker hinanden

Nye vinduer og døre på dit vandværk

Nye døre & vinduer på vandværket

Som mange måské har bemærket, så er der nu monteret nye dør- & vindueselementer i vandværksbygningen. Det var en af de bygningsmæssige ting, som vi har haft stående på ”to do listen” i et stykke tid. De gamle elementer kunne ikke klare opgaven længere, derfor denne opgradering.

Nu er dit vandværk udstyret med tidssvarende dør- & vindueselementer således, at vi også er helt opdateret på den sikkerhedsmæssige side. Ved samme lejlighed fik vi også udbedret/erstattet de meget trætte dør- og vinduesoverliggere i murværket, som alle havde ”givet op” ift., at løfte opgaven.

De nye dør- & vindueselementer er udført i korrosionsbeskyttet stål, og har naturligvis fået samme grønne farve, som vores råvandsstation/boringshus bag vandværket.

Anden massescreening af grundvandet er gennemført

Så skete der igen noget på grundvandsscreeningsfronten. Vandpanelet blev i midten af marts 2021 orienteret om resultaterne af massescreening for pesticidstoffer i GRUMO-boringerne. De 250 GRUMO-boringer er nu undersøgt for 99 pesticidstoffer – hvor de 76 af dem, er nye stoffer.

Der er således fundet tre nye stoffer: Trifluoreddikesyre (TFA), saccahrin (sødemiddel) og i et enkelt tilfælde pentachloraniline. TFA er med fund i 89 % af boringerne det stof, der er fundet i markant størst omfang, MEN også det, der tidligere har givet anledning til bekymring.

Om dette skriver Miljøstyrelsen i sin pressemeddelelse ;  Sødestof fundet i grundvandet

De seks nye stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere drikkevandet for, er Monuron, TFMP, t-Sulfinyleddikesyre, (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre, [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre) og Trifluoreddikesyre (TFA). I praksis indføres denne tilpasning via en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen med virkning fra 1. juli 2021.

Nyt kemikaliefund i drikkevand :

Nyt kemikaliefund i drikkevand  –  TFA  / trifluoreddikesyre

I forbindelse med massescreening af grundvandet, viser der sig mange fund af et kemikalie, trifluoreddikesyre (TFA).  Screeningen er fordelt på boringer over hele landet, og stoffet er fundet i 219 ud af de 247 analyserede prøver.  Vi kan ikke på nuværende tidspunkt vide, om stoffet også kan spores i vores boring ved vandværket, MEN sandsynligheden er relativ lav, pga. den gode geologiske beskyttelse over vores indvindingsområde.

TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler, der anvendes i klima- og køleanlæg  og varmepumper. Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladvand og jord, hvorefter det kan sive ned til grundvandet.  TFA kan også dannes som et nedbrydningsprodukt fra pesticider, men internationale erfaringer tyder på, at kilden til TFA fundene ikke er landbruget.

Miljøminister Lea Wermelin vil have undersøgt stoffets udbredelse i drikkevandet, derfor må vi også med dette stof forvente, at skulle analysere for det i fremtiden.

For de interesserede findes der, også om dette stof, en masse indlæg, beskrivelser og artikler. Her nogle forskellige links, i oplysningens tjeneste, om emnet ; DanskeVandværker/FVD, Miljøstyrelsen, LandbrugsAvisen, Danske Kommuner, Planteværn.dk.

VAP-rapporten 2020

VAP-rapporten 2020

Så kom årets rapport fra  ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider –  VAP” .   I årets rapport, er fokus rettet mod to stoffer, nemlig aktivstoffet Propyzamid og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol.   Propyzamid er et middel, der bl.a. benyttes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps. Der bruges ca. 50 tons om året af dette stof, hvert år i Danmark.   1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt, der fremkommer efter anvendelsen af sprøjtemidler, mod svampesygdomme i forskellige planteafgrøder.

Disse to stoffer er fundet i grundvandet på målestederne, ifm. VAP-overvågningen. Her kan du læse meget mere om dette – resultater, sundhed, risiko, mv. – hvis du ønsker lidt mere detaljeret viden om emnet ;  VAP, Propyzamid, 1,2,4-triazol, VAP-markerne , DanskeVandværker-VAP-2020, sammendrag VAP2020-rapporten (2017-19) , Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

1,2,4-triazol analyserer vi allerede for, ifm. de fastlagte prøvetagningsplaner.  I det gode vand fra Skee Vandværk, er der IKKE fundet spor af dette stof !  Det betyder samtidig, at det er meget usandsynligt, at der skulle være spor af aktivstoffet Propyzamid. Til gengæld er det sandsynligt, at vi på et tidspunkt skal til, at analysere for dette stof.

Du kan trygt ”gå ombord”, i det gode vand fra Skee Vandværk :

Herunder uddrag fra en meddelelse, fra vores kommunale myndighed, til alle vandværker i Ringsted Kommune.

>>> 

Til alle almene vandværker i Ringsted Kommune

Der stilles spørgsmål om, hvorvidt COVID-19 kan smitte gennem vandforsyningen, derfor sættes hermed fokus på nogle forholdsregler i denne tid.

Er der risiko for smitte med COVID19 gennem vandforsyning?

Ifølge Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) er der ikke risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

–        Der er ikke sandsynlighed for, at det virus, der forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

–        Skulle en enkelt viruspartikel overleve, kan den ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. der kan ikke ske opformering i vandsystemet.

–        Der sker desuden en meget stor fortynding i vandsystemer.

–        Smittevejen er ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

<<< 

Derfor følger vi de samme retningslinjer, som anbefales for alle borgere, se coronasmitte.dk.

På Skee Vandværk har vi lukkede filtre, og det sikrer en vandbehandling, der ikke kan kontamineres fra det omgivende luftvolumen, selvom det almindelige og rutinemæssige tilsyn, til sikring af vandforsyningen, finder sted.