Nye vinduer og døre på dit vandværk

Nye døre & vinduer på vandværket

Som mange måské har bemærket, så er der nu monteret nye dør- & vindueselementer i vandværksbygningen. Det var en af de bygningsmæssige ting, som vi har haft stående på ”to do listen” i et stykke tid. De gamle elementer kunne ikke klare opgaven længere, derfor denne opgradering.

Nu er dit vandværk udstyret med tidssvarende dør- & vindueselementer således, at vi også er helt opdateret på den sikkerhedsmæssige side. Ved samme lejlighed fik vi også udbedret/erstattet de meget trætte dør- og vinduesoverliggere i murværket, som alle havde ”givet op” ift., at løfte opgaven.

De nye dør- & vindueselementer er udført i korrosionsbeskyttet stål, og har naturligvis fået samme grønne farve, som vores råvandsstation/boringshus bag vandværket.

Anden massescreening af grundvandet er gennemført

Så skete der igen noget på grundvandsscreeningsfronten. Vandpanelet blev i midten af marts 2021 orienteret om resultaterne af massescreening for pesticidstoffer i GRUMO-boringerne. De 250 GRUMO-boringer er nu undersøgt for 99 pesticidstoffer – hvor de 76 af dem, er nye stoffer.

Der er således fundet tre nye stoffer: Trifluoreddikesyre (TFA), saccahrin (sødemiddel) og i et enkelt tilfælde pentachloraniline. TFA er med fund i 89 % af boringerne det stof, der er fundet i markant størst omfang, MEN også det, der tidligere har givet anledning til bekymring.

Om dette skriver Miljøstyrelsen i sin pressemeddelelse ;  Sødestof fundet i grundvandet

De seks nye stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere drikkevandet for, er Monuron, TFMP, t-Sulfinyleddikesyre, (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre, [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre) og Trifluoreddikesyre (TFA). I praksis indføres denne tilpasning via en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen med virkning fra 1. juli 2021.

Generalforsamlingen der blev aflyst

I dagens virkelighed – og som tidligere oplyst – har vi jo måtte udskyde afholdelsen af vores ordinære generalforsamling 2021 !

Vi beklager naturligvis denne situation, men da vi ikke har mulighed for, at flytte så “store bjerge“, kan vi i stedet tilbyde lidt af det, som vi skulle have præsenteret på GF d. 24-2-2021. i de nedenstående links, til dem der måtte have interesse ;

Dagsordenen (foreløbig), vi skulle have fulgt.

Formandens langstrakte beretning på oversigtsform.

Vandværkets regnskab for 2020.

Så snart vi får mulighed for igen at mødes, fastlægger vi en ny dato for Ordinær Generalforsamling 2021, og indkalder til denne jf. vore vedtægter. På GF’en med den nye dato, vil vi således følge, fremlægge og præsentere det ovennævnte – og lidt til.

Som det fremgår af dagsordenen, er der også denne gang medlemmer af bestyrelsen på valg. MEN da vi jo udskyder afviklingsdatoen, til det bliver muligt, vil den siddende bestyrelse fortsætte indtil da.

HUSK, at fremkomme med emner til behandling på generalforsamlingen jf. vedtægterne, såfremt du skulle ligger inde med et emne, der skal have en “tur på GF“.

”Slap Stråle” & Frostskade :

Ingen vand, Vandspild & Vandskader – Vi er tilbage i ”normal ” igen

Så slap frosten taget i os alle, incl. vandledningerne i det Ganske Danske Land. Hos os blev det også dagen, hvor en frostskade viste sig. Natten til onsdag d. 17-2-2021 blev ”strålen slap”, og årsagen var et byggepladsvandstik, der ikke var korrekt frostbeskyttet/ helt lukket for, af entreprenøren, da man forlod stedet. Sådan noget straffer selvfølgelig, når det hele tør igen !  Et 32mm vandstik, der utilsigtet åbnes pga. en skade, er nok til, at ”tømme vores tank” for behandlet vand, når det bare får lov at løbe i timevis …  OG det skete så.

Moralen er selvfølgelig klar, i et større perspektiv. Derfor skal vi fra vandværkets side igen opfordre til, at alle jævnligt kigger til måleren i målerbrønden for, at konstatere om vandet løber, selvom der ikke er noget forbrug i huset. Tjek derfor om tælleren i målerbrønden ”løber rundt”, selvom du har lukket for alt …

Alt er ikke skidt, i en sådan situation, uden også at levere lidt ”godt”. En forbruger fandt pga. denne situation, en utæthed i rørføringen hos sig selv, fordi der i denne anledning, lige blev tjekket efter. Det er aldrig sjovt med lækager, MEN det er godt så hurtigt som muligt, at få det konstateret og fundet fejlen !

Generalforsamlingen er AFLYST & Nyt kemikaliefund i drikkevand :

Generalforsamlingen d. 24. februar 2021  ER AFLYST

Det er nu sikkert og vist, at vores generalforsamling 2021, som var planlagt afviklet d. 24. februar 2021, er aflyst pga. restriktionerne ifm CoVid19.  Det betyder derfor, at vi i bestyrelsen melder en ny dato ud, via de gældende og sædvanlige kanaler, så snart det bliver muligt.  Det betyder også, at vandværkets reviderede, men endnu ikke godkendte regnskab for 2020, vil blive lagt på vores hjemmeside, sammen med formandens beretning for 2020, sidst i februar måned d.å.

Da vi ikke på nuværende tidspunkt kan se, hvornår det er muligt og realistisk for os, at fastlægge en ny dato for generalforsamlingen 2021, vil det være sådan, at den siddende bestyrelse herunder revisorer, vil fortsætte på deres poster, indtil vi kan afholde den udskudte generalforsamling.

Nyt kemikaliefund i drikkevand  –  TFA  / trifluoreddikesyre

I forbindelse med massescreening af grundvandet, viser der sig mange fund af et kemikalie, trifluoreddikesyre (TFA).  Screeningen er fordelt på boringer over hele landet, og stoffet er fundet i 219 ud af de 247 analyserede prøver.  Vi kan ikke på nuværende tidspunkt vide, om stoffet også kan spores i vores boring ved vandværket, MEN sandsynligheden er relativ lav, pga. den gode geologiske beskyttelse over vores indvindingsområde.

TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler, der anvendes i klima- og køleanlæg  og varmepumper. Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladvand og jord, hvorefter det kan sive ned til grundvandet.  TFA kan også dannes som et nedbrydningsprodukt fra pesticider, men internationale erfaringer tyder på, at kilden til TFA fundene ikke er landbruget.

Miljøminister Lea Wermelin vil have undersøgt stoffets udbredelse i drikkevandet, derfor må vi også med dette stof forvente, at skulle analysere for det i fremtiden.

For de interesserede findes der, også om dette stof, en masse indlæg, beskrivelser og artikler. Her nogle forskellige links, i oplysningens tjeneste, om emnet ; DanskeVandværker/FVD, Miljøstyrelsen, LandbrugsAvisen, Danske Kommuner, Planteværn.dk.

GF 2021 & VAP-rapporten 2020

Generalforsamlingen 2021

Rigtig meget tyder på, at vi ikke får mulighed for, at afholde vores generalforsamling 2021 som planlagt, d. 24. februar 2021.  Dette skyldes selvfølgelig restriktionerne ifm CoVid19, og specifikt forsamlingsrestriktionen.  Vi forventer ikke, at få accept til at forsamles ca. 30 prs., som er det vi erfaringsmæssigt har behov for.  Det betyder, at vi sandsynligvis må udskyde afholdelsen til senere på året.  Det respekterer naturligvis ikke vores vedtægter MEN, da lovgivning trods alt, ”ligger over” vore vedtægter, vil en ny GF-2021-dato sandsynligvis komme på tale.  I tilfældet af en sådan situation, melder bestyrelsen derfor en ny dato ud, via de gældende og sædvanlige kanaler.

VAP-rapporten 2020

Så kom årets rapport fra  ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider –  VAP” .   I årets rapport, er fokus rettet mod to stoffer, nemlig aktivstoffet Propyzamid og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol.   Propyzamid er et middel, der bl.a. benyttes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps. Der bruges ca. 50 tons om året af dette stof, hvert år i Danmark.   1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt, der fremkommer efter anvendelsen af sprøjtemidler, mod svampesygdomme i forskellige planteafgrøder.

Disse to stoffer er fundet i grundvandet på målestederne, ifm. VAP-overvågningen. Her kan du læse meget mere om dette – resultater, sundhed, risiko, mv. – hvis du ønsker lidt mere detaljeret viden om emnet ;  VAP, Propyzamid, 1,2,4-triazol, VAP-markerne , DanskeVandværker-VAP-2020, sammendrag VAP2020-rapporten (2017-19) , Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

1,2,4-triazol analyserer vi allerede for, ifm. de fastlagte prøvetagningsplaner.  I det gode vand fra Skee Vandværk, er der IKKE fundet spor af dette stof !  Det betyder samtidig, at det er meget usandsynligt, at der skulle være spor af aktivstoffet Propyzamid. Til gengæld er det sandsynligt, at vi på et tidspunkt skal til, at analysere for dette stof.

VANDPOST #13 – Måleraflæsning mv.

MÅLERAFLÆSNING :  Husk, at aflæse din målerstand nytårs aftens dag d. 31.12.2020.   Husk også , at det er sidste rettidige indberetningsdag af målerstanden, til Ole Olsen,  tirsdag  d. 12.1.2021.  Hvis det er nemmest for dig, at maile den aflæste målerstand til Ole, kan dette som vanligt ské på ;  Ole_Fabienne@Yahoo.com.

GENERALFORSAMLING-2021 – hvis virkeligheden tillader det :  Datoen for generalforsamlingen i det nye år er :  Onsdag d. 24. februar 2020  kl. 19:30 på Friskolen.    Mere om dette, når vi nærmer os dagen.  Bestyrelsen byder naturligvis på en øl eller en vand på dagen, og vi håber igen i år, på et flot fremmøde.

Nye ejere og interessenter :  I løbet af året 2020, har vi udvidet vores brugerantal, med to nye interessenter på Stestrupvej, på de nye grunde efter vandværket, ligesom der er kommet tre nye ejere på eksisterende interessentnumre. Én på Langebjergvej, én på Skeevej samt én på Stestrupvej. STORT VELKOMMEN til Jer alle, vi håber I kan li’ vandet fra Jeres ”nye vandværk”.

Du kan trygt ”gå ombord”, i det gode vand fra Skee Vandværk :

Herunder uddrag fra en meddelelse, fra vores kommunale myndighed, til alle vandværker i Ringsted Kommune.

>>> 

Til alle almene vandværker i Ringsted Kommune

Der stilles spørgsmål om, hvorvidt COVID-19 kan smitte gennem vandforsyningen, derfor sættes hermed fokus på nogle forholdsregler i denne tid.

Er der risiko for smitte med COVID19 gennem vandforsyning?

Ifølge Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) er der ikke risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

–        Der er ikke sandsynlighed for, at det virus, der forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

–        Skulle en enkelt viruspartikel overleve, kan den ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. der kan ikke ske opformering i vandsystemet.

–        Der sker desuden en meget stor fortynding i vandsystemer.

–        Smittevejen er ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

<<< 

Derfor følger vi de samme retningslinjer, som anbefales for alle borgere, se coronasmitte.dk.

På Skee Vandværk har vi lukkede filtre, og det sikrer en vandbehandling, der ikke kan kontamineres fra det omgivende luftvolumen, selvom det almindelige og rutinemæssige tilsyn, til sikring af vandforsyningen, finder sted.